VNG Cloud Help Desk | Home

    • Popular Articles

    • Hướng dẫn mount disk trên linux sau khi attach volume

      Bước 1: Kiểm tra volume vừa attach Command kiểm tra phân vùng disk: fdisk -l Command kiểm tra type filesystem disk lsblk -f Bước 2: Format volume mới theo đúng type mkfs.ext4 /dev/sdb Bước 3: Mount disk vào phân vùng cần mount (ví du /data_mount) ...